My Cart

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERING-, BETALING-, EN GARANTIEVOORWAARDEN ROAD RACE PROMOTION BV

1. Prijzen: de prijzen en kortingen, voorkomende in onze prijscouranten, circulaires, advertenties, offertes, genoteerde orders (dus ook backorders) e.d. zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de genoteerde prijzen steeds inclusief BTW.

2. Afbeeldingen: afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke wij verstrekken in catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden. Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of generlei vergoeding van ons te verlangen.

3. Productlevering: de producten welke wij leveren zijn overeenkomstig het bestelde ingevuld op het bestelformulier door koper. Mocht om welke reden dan ook het niet mogelijk zijn het product van het bestelde merk of leverancier te leveren dan wordt een gelijkend product geleverd van een ander merk of leverancier. Voorwaarde is echter dat het geleverde product dezelfde kwaliteit en dezelfde of een lagere prijs heeft. Indien het geleverde product voldoet aan dezelfde kwaliteit en prijs, geeft de koper niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of generlei vergoeding van ons te verlangen.

4. Leveringstijden: ten opzichte van opgegeven of overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering door ons worden vermeld. Ofschoon steeds getracht wordt de leveringstijden zoveel mogelijk na te komen, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren noch generlei vergoeding van ons te verlangen.

5. Betaling: het netto-factuurbedrag dient te worden betaald uiterlijk 7 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij behouden ons steeds het recht voor te onzer beoordeling onder rembours te leveren. Bij weigering van de rernbourszending is de koper verplicht ons alle hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden. In alle gevallen, waarin betalingen later geschieden dan 7 dagen na factuurdatum, wordt door ons een procent renteverlies per maand in rekening gebracht. Alle kosten, vallende op gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van niet stipt op tijd betaalde bedragen, zijn voor rekening van de koper.

6. Eigendomsvoorbehoud: zolang geen volledige betaling is geschied, blijven door ons geleverde goederen ons eigendom en zij kunnen tot volledige betaling heeft plaats gehad te allen tijde door ons worden teruggenomen, terwijl de afnemer verplicht zal zijn deze goederen terstond op eerste aanmaning franco aan ons te retourneren. Vorderingen op derden, ontstaan wegens doorlevering van door ons geleverde goederen, zuilen uitsluitend dienen ter voldoening van onze vorderingen en zullen geacht worden tot meerdere zekerheid van de betaling aan ons te zijn gecrediteerd op het moment van de doorlevering.

7. Levering: de goederen zullen geacht worden door ons te zijn geleverd op het moment van het verlaten van het magazijn. Kosten van verzending en vervoer der goederen zijn voor rekening van de koper. Wanneer door de besteller een speciale verzendingswijze wordt voorgeschreven zijn de meerdere kosten voor zijn rekening. Bij expressenzendingen per spoor komen alle kosten voor rekening van de besteller. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper. In geval de goederen door ons zijn verzekerd, wordt de verzekeringspremie in rekening gebracht.

8. Nalevering: van orders, welke niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel als "backorder' genoteerd worden en franco worden nageleverd.

9. Verzending: er wordt door ons naar gestreefd alle tot uiterlijk 12.00 uur binnengekomen orders op de dag van ontvangst te verzenden. Geen aansprakelijkheid kan echter worden aanvaard voor enige schade hoe dan ook veroorzaakt door niet levering of vertraging ontstaan in de uitvoering.

10. Reclames: op reclames, welke ons niet uiterlijk 8 dagen na de leveringsdatum hebben bereikt, wordt door ons geen acht geslagen, zulks onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde.

11. Garantie: terzake van door ons geleverde goederen aanvaarden wij geen enkele garantieverplichting. Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door ons geleverde goederen stellen wij de koper desverlangd op de hoogte. Ons deugdelijk lijkende garantieaanspraken van de koper bij de fabriek zullen wij ondersteunen. Eventuele garantieaanspraken van koper op door ons geleverde goederen worden echter uitsluitend en alleen in behandeling genomen wanneer de voorgebrachte claim door ons gemotiveerd en juist wordt bevonden.

12. Aansprakelijkheid: voor gebreken, zo verborgen als niet verborgen, aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid.

13. Retourzendingen: goederen worden uitsluitend na onze akkoordbevinding teruggenomen. Retourzendingen, zomede goederen welke ter garantiebeoordeling of reparatie toegezonden worden, dienen franco en voor risico van de afzender aan ons adres toegezonden te worden en steeds vergezeld te gaan van een geleidebon, waarop het nummer van onze afleveringsbon, resp. factuur van levering vermeld is. De zendingen dienen vooraf te worden geadviseerd. Bij niet nakoming van deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor de zendingen te weigeren.

14. Force majeur: indien zich buiten onze wil omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren welke van dien aard zijn, dat van ons redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat wij tegenover wederpartij tot enige schadevergoeding zijn gebonden. Onder omstandigheden als bovenstaand vermeld, worden onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgeweld, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/ of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst voor ons bezwaarlijk en/ of kostbaarder maken dan deze tijdens het tot stand komen van de overeenkomst was, voorts werkstakingen, brand, epidemieen, verkeersstoringen, valutawijzigingen enz. enz. Het in dit artikel bedoelde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikanten, importeurs of andere handelaren van wie wij zelf de goederen betrekken.

15. Geschillen: alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane offertes en met ons gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde, door ons aan te wijzen rechter.

16. Leveringsverplichting: de toezending van catalogi en/ of prijslijsten verplicht ons niet, tot levering van enigerlei goederen of diensten.

DEZE ALGEMENE VERKOOP- , LEVERING- , BETALING- EN GARANTIEVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP AL ONZE OFFERTES, LEVERINGEN ALSMEDE OP AL ONZE OVEREENKOMSTEN TOT HET LEVEREN VAN DIENSTEN EN HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN VAN WELKE AARD DAN OOK.

 

 

Supply conditions:

GENERAL SALES, DELIVERY, PAYMENT AND WARRANTY TERMS AND CONDITIONS ROAD RACE PROMOTION BV

1. Prices: the prices and discounts, appearing in our price lists, circulars, advertisements, quotations, quoted orders (including backorders) and the like are always without obligation and may be changed without prior notice. Unless explicitly agreed otherwise, the quoted prices always include VAT.

2. Images: illustrations, drawings, size and weight specifications etc., which we provide in catalogs, circulars or otherwise, are not binding on us and are only intended to give a general idea of what we offer. Deviations do not give the buyer the right to refuse the receipt or payment of the goods or to demand any compensation from us.

3. Product delivery: the products we deliver have been completed in accordance with the order on the order form by the buyer. If for any reason it is not possible to deliver the product of the ordered brand or supplier, a similar product is supplied from another brand or supplier. Condition, however, is that the delivered product has the same quality and the same or a lower price. If the delivered product meets the same quality and price, the buyer does not give the right to refuse the receipt or payment of the goods or to claim any compensation from us.

4. Delivery times: in relation to specified or agreed delivery times, they are only approximate to us. Although we always try to meet the delivery times as much as possible, we are not liable for the consequences of exceeding. Such exceeding does not give the buyer the right to refuse the receipt or payment of the goods or to demand any compensation from us.

5. Payment: the net invoice amount must be paid no later than 7 days after the invoice date, unless expressly agreed otherwise in writing. We always reserve the right to deliver COD on our assessment. In the event of refusal of the rernbours shipment, the buyer is obliged to reimburse us for all costs arising from this. In all cases, where payments take place later than 7 days after the invoice date, we will charge one percent loss of interest per month. All costs, falling on judicial or extrajudicial collection of amounts that have not been paid on time, are at the expense of the buyer.

6. Retention of title: as long as no full payment has been made, the goods delivered by us remain our property and they can be repaid until payment in full is taken back at all times, while the buyer will be obliged to return these goods immediately on first reminder to us to return. Claims on third parties, arising from the delivery of goods delivered by us, columns only serve to settle our claims and will be deemed to have multiple security of the payment credited to us at the time of delivery.

7. Delivery: the goods will be deemed to have been delivered by us at the time of leaving the warehouse. Costs of shipping and transport of the goods are at the expense of the buyer. If the orderer prescribes a special shipping method, the additional costs are for his account. For express shipments by rail, all costs are for the account of the customer. The goods travel at the expense and risk of the buyer. In case the goods are insured by us, the insurance premium will be charged.

8. Submission: of orders that can not be fully executed, the remaining part will be noted as a "backorder" and will be delivered carriage paid.

9. Shipping: We strive to send all orders received by 12.00 hrs on the day of receipt. No liability can, however, be accepted for any damage whatsoever caused by non delivery or delay in the execution.

10. Complaints: on complaints, which we have not reached no later than 8 days after the delivery date, we will not be taken into consideration, without prejudice to the provisions elsewhere in these conditions.

11. Warranty: we do not accept any guarantee obligation for goods delivered by us. We will inform the buyer of any manufacturer's warranty with regard to goods delivered by us. We will support our sound warranty claims from the buyer at the factory. Possible warranty claims of the buyer on goods delivered by us will only be dealt with exclusively if the claimed claim is found motivated and correct by us.

12. Liability: for defects, as hidden as not hidden, we accept no liability.

13. Return shipments: goods will only be taken back after our approval. Return shipments, as well as goods that are sent for warranty or repair, must be sent to our address carriage paid and at the risk of the sender and always accompanied by a guide letter, on which the number of our delivery note, resp. invoice of delivery is listed. The shipments must be advised in advance. In the event of non-compliance with these conditions, we reserve the right to refuse the shipments.

14. Force major: if circumstances arise outside our control, irrespective of whether or not they were foreseeable at the conclusion of the agreement which are of such a nature that we can not reasonably be expected to comply with the agreement, we have the right to cancel the agreement in whole or in part, without being bound to any compensation for the other party. In circumstances such as those mentioned above are understood to include: war and war violence, total or partial mobilization, import and export bans, measures of Dutch and / or foreign government bodies, which make the implementation of the agreement more difficult and / or costly than this during the conclusion of the agreement was, furthermore, strikes, fire, epidemics, traffic disturbances, currency changes, etc. etc. The provisions referred to in this article also apply if the circumstances in question arise with regard to the manufacturers, importers or other traders of who we ourselves purchase the goods.

15. Disputes: all disputes relating to or arising from or in connection with offers made by us and agreements entered into with us shall be brought exclusively for the absolutely competent judge to be designated by us.

16. Delivery obligation: the transmission of catalogs and / or price lists does not oblige us to deliver any goods or services.